Shimamoto Shozo

Osaka, 22 gennaio 1928 – 25 gennaio 2013